top of page

Při objednání souhlasíte s obchodními podmínkami.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 •  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Ivy Ferfecké, se sídlem Praha 4, Humpolecká 1942/16 PSČ: 140 00, IČ: 707 39 641, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Prahy 4 pod č.j. ŽO/4/13833/01/MEZ (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 •  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 

Objednání focení

 • objednat se lze e-mailem, telefonicky nebo přes facebook

 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
   

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti

 

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost 48 hodin předem před dohodnutým termínem (výjimkou  je zrušení exteriérového focení kvůli počasí)

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální  fotografovu obsazenost termínů

 

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 

Cena služeb

Splatnost cen

 • záloha se platí předem nejméně 1 den dopředu. Výše zálohy je paušální poplatek, který je uveden vždy u jednotlivého typu balíčku (výjimkou je záloha na svatební fotografování. Předem se platí 1/2 ceny z vybrané varianty)

 • cena za vybrané fotografie je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.

 • doplňkové služby jako je tisk na fotopapír popřípadě rámování či tisk na foto plátno je formou doplatku zaplacena převodem na účet  ještě před jejich zpracováním

 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena
   

FOTOGRAFOVÁNÍ
 

Realizace focení

 • všechny druhy fotografování probíhají pouze na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a zaplacení zálohy
   

Ateliérové focení

 • toto fotografování je vyhrazeno pouze pro focení max. 4 lidí

 

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení

 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

 • pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Prahu a blízké okolí, k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 8,- / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa

 

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení

 • pokud se klient opozdí o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit. V  tomto případě nemá klient nárok na vrácení zálohy.

 • v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa 
   

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ
 

Výběr fotografií

 • do 5-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail náhled neretušovanými fotografií, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě

 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku

 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)

 • zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit

 • vybrané fotografie k úpravě odešle klient  zpět do 1 týdne.

 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán déle než po 1 týdnu, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné a dle počtu fotografií je doplacena cena převodem na účet  ještě před jejich zpracováním

 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je 1 - 2 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení

 • dodací doba se může prodloužit o 1 týden v případě:

 • pokud si klient vybere více než 20 fotografií z daného balíčku

 • pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 10 pracovních dnů od zaslání náhledů

 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany

 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo

 

Předání fotografií

 • hotová zakázka  se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu

 • tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím PPL nebo DHL

 • osobní předání je možné po předem domluveném termínu
   

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v rozlišení  300 dpi (vhodné pro velkoformátový tisk). 

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.
   

Retuše

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad na pleti jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance

 • Úpravy typu odstranění dvojité brady  či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.

 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

 

Reklamace

 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky
   

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku

 • pokud dojde během této doby ke ztrátě ze strany klienta, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz 
   

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Toto ustanovení se netýká produktové fotografie a focení nemovitostí.

bottom of page